Sisters Churches

Sister Churches

1. Doromchas

2. Chapahati-1

3. Chapahati-2

4. Dorgapara

5.Kentrikona

6. Merenggipara

7. Arakgittim

8. Bingka

Share